...خودت باش خود واقعی ات...
...خودت باش خود واقعی ات... ساده و معمولی... بگذار اگر قرار است عاشقت شوند اگر قرار است به تو دل ببندند عاشق همین سادگی و معمولی بودن تو شوند مطمئن باش... آن کسی که میان هزاران ستاره چشمک زن و بزرگ،چشمش ستاره کوچک کم نوری را میگیرد لیاقت یک عمر کنارت بودن را دارد.. وگرنه عاشق ستاره درشت چشمک زن شدن کار دشواری نیست.. همه عاشقش میشوند...