آن‌هایی که از اندیشه‌های
آن‌هایی که از اندیشه‌های نو می‌ترسند قبل از شروع محکوم به فنا هستند . برج‌ها؛ آسمان خراش‌هایی که نمی‌توانستن ساخته شوند و ساخته شدند . روش‌های درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند . اختراعات غیرممکن که اختراع شدند . همه این‌ها اول مخلوق ذهن خیالباف کسانی بودن که از نظر بقیه "دیوانه" خطاب می‌شدند!