دین اگر معنا ومفهومش ولای
دین اگر معنا ومفهومش ولای مرتضی هست/بانی دین مبین احمد که باشد بهتر است هرحیاط ازاین حرم،یک حوض دارد کوثری/پس بهشت ماهمان مشهدکه باشد بهتراست یاضامن اهو خودت دستمو بگیر?