? #انگیزشی:

? تا به حال کسی برنامه‌ای برای شکست
خوردن، چاق شدن یا احمق بودن ننوشته است !

? این اتفاقات وقتی رخ میدهد که شما برنامه ای نداشته باشید.

#بهترین_خودت_باش ?