والیبال ایران: کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پس از بررسی کامل پرونده مطالبات معوقه بازیکنان تیم شهرداری زاهدان در لیگ 93 رای به محکومیت این تیم داد.

کمیته انضباطی علی فرخیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران از فدراسیون والیبال؛ جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باحضوراعضاء به منظوررسیدگی به درخواست مطالبات برخی اعضاء تیم والیبال شهرداری زاهدان به تاریخ 23/9/94 تشکیل گردید و 17 نفراز مربیان و بازیکنان با نمایندگان ایشان به شرح صورتجلسه مضبوط درجلسه حاضرگردیدند اظهارداشتند مبلغ پنجاه درصد ازمبالغ قرارداد امضاء شده با باشگاه شهرداری زاهدان درلیگ برتروالیبال سال 1393 را دریافت داشته اند والباقی پنجاه درصد را طلب دارند .

 

ازتیم شهرداری زاهدان با دعوت قبلی نماینده ای حضورنیافته است . پیروجلسه کمیته انضباطی وبا لحاظ اینکه نماینده تیم زاهدان درجلسه حاضرنبوده است نامه شماره 14395/275 به تاریخ 24/9/94 باقید نام ونام خانوادگی اعضاء که درخواست دریافت مطالبات خود را داشته اند خطاب به مدیرعامل محترم باشگاه شهرداری زاهدان مبنی براعلام لیست ومقدار مطالبات بازیکنان یاد شده ارسال گردید وتاکید شد چنانچه ظرف ده روز ازتاریخ دریافت نامه پاسخ داده نشود میزان مطالبات نامبردگان محمول برصحت تشخیص خواهد گردید . با اعطاء ده روزفرصت تا امروز (7/10/94) جوابی ازباشگاه واصل نگردیده است . بنابراین کمیته انضباطی دروقت فوق العاده به شرح آتی انشاء رای نمود :

 

رای کمیته انضباطی

نظر به اینکه 17 نفراز بازیکنان ومربیان تیم والیبال شهرداری زاهدان به شرح ذیل رای درلیگ سراسری لیگ برتروالیبال سال 1393 تاکنون موفق به دریافت حدود پنجاه درصد ازمبالغ قراردادخود نشده اند . با استناد به نصوص مصرحه قانونی درخصوص ایفاء تعهدات مالی وقراردادی به ویژه ماده 8 آئین نامه انضباطی سازمان لیگ درخصوص تکلیف باشگاهها به تسویه حساب بابازیکنان بنابراین باشگاه شهرداری زاهدان به پرداخت مبلغ قرارداد اعضاء وفق قرارداد فی مابین بشرح پیوست محکوم گردید . مقتضی است پس ازتسویه حساب با نامبردگان یک نسخه ازرونوشت انجام تعهدات جهت درج درپرونده کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ارسال گردد .

علی فرخی
رئيس کمیته انضباطی فدراسيون