- توپ را پنجه زده و بعد از زمین خوردن در حالت پنجه نگه می داریم.

آموزش والیبال


    - توپ را بین بدن چرخش می دهیم.

 

آموزش والیبال


    - با یک دست توپ را به زمین زده و زانو ها را به شکل زیر قرار می دهیم . (هر دو زانو )

آموزش والیبال


    - توپ را بین زانو ها قرار می دهیم و به چپ و راست و جلو و عقب می پریم .

 

آموزش والیبال


    - در حالت وی انگلیسی قرار می گیریم و توپ را بین پاها قرار می دهیم.

 

آموزش والیبال


    - در وضعیت دمر خوابیده و پاها و دستها را از زمین جدا می کنیم.

 

آموزش والیبال


    - توپ را از پشت ران ها به جلو پرتاپ می کنیم . مطابق شکل زیر

 

آموزش والیبال


    - توپ را بین پاها و دستها قرار می دهیم و روی زمین چرخش می کنیم

 

آموزش والیبال


    - توپ را بین پاها قرار می دهیم و سپس با یک پرش به هوا پرتاپ می کنیم و سپس در حالت ایستاده توپ را می گیریم .

 

آموزش والیبال


    - توپ رابه جلو پرتاپ کرده و سپس به حالت پرس درامده و بعد توپ را می گیریم . مطابق شکل زیر

آموزش والیبال

  

  برگرفته از :   http://volleyballtabriz.com