دو نوع تمرین یکی با توپ و دیگیری بدون توپ، برای زدن سرویس ساده در پایین آمده است.

1-بدون توپ:    
 فراگيران ابتدا در پشت خط انتهائى زمين با رعايت فاصله موردنياز مستقر مى‌شوند (چنانچه تعداد نفرات زياد باشند استفاده از ساير خطوط زمين براى تمرين بدون توپ بلامانع است). آنگاه با فرمان مربى نحوهٔ اجراء سرويس ساده تمرين مى‌شود و در اين حالت مربى به اصلاح حرکات تمام فراگيران مى‌پردازد.    

 

 2-با توپ:
تعدادى از فراگيران در پشت خط انتهائى مستقر مى‌شوند و در مقابل هر يک از آنها به فاصله تقريبى ۵ متر گروه ديگرى از فراگيران قرار مى‌گيرند. مربى از فراگيران مى‌خواهد که سرويس ساده را تمرين کنند. آنگاه به اصلاح حرکت آنان مى‌پردازد. فراگيران بايد توجه کنند که نفرات مقابل آنها به‌عنوان يک هدف معيار محسوب مى‌شوند. تصوير زير به خوبى نحوهٔ صحيح تمرين را نشان مى‌دهد.

وقتى اطمينان حاصل شود که فراگيران تمرين را به‌صورت صحيح انجام مى‌دهند، به دستور مربى فاصلهٔ بين فراگيران زياد و زيادتر مى‌شود و در نهايت هر دو گروه در دو انتهاى زمين مقابل يکديگر قرار مى‌گيرند و در واقع سرويس ساده را از محل قانونى به اجراء درمى‌آورند.

منبع: سایت تخصصی والیبال