1- حركت اسكوات

Resistance Band Squats

تمرین با کش

۲- پارو زدن در حالت خمیده


Resistance Band Bent Over Rows

تمرین با کش


٣- حركت پرس سینه با كش بدنسازی

Alternate Lying Chest Presses


تمرین با کش


۴- ضربه قطری با تبر

Diagonal Wood chops


تمرین با کش


۵- كشش ماهیچه سه سر با كش بدنسازی

Triceps Extension with Resistance Band

تمرین با کش


۶- حرکت لانچ برای افزایش پرش

Resistance Band Lunges

تمرین با کش

۷- كشش جانبی عضله كتف با كش بدنسازی

Lateral raises with Resistance Band

تمرین با کش

۸- كشش عضله دو سر بازو با كش بدنسازی

Biceps Curls with Resistance Band

تمرین با کش


۹- كشش عضله همسترینگ با كش بدنسازی

Hamstring Curls with Resistance Band
 

منبع : وب سایت علم و ورزش