والیبال ایران: هر تیم والیبال ساختار و فرمت مشخصی دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

والیبالهر تیم والیبال ساختار و فرمت مشخصی دارد که در این مقاله سعی شده به طور اجتمالی به توضیح آن بپردازیم.

 

1- تعداد بازیکنان یک تیم 12 نفر می باشد . به همراه 12 بازیکن یک مربی (سرمربی) ؛ یک کمک مربی (مربی) یک فیزیوتراپ (بدنساز) ویک پزشک در هر تیم موجود می باشد.

 

 2- یکی از اعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص میشود (بارنگ پیراهن متفاوت )


3- فقط افراد مذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.

4- یکی ازاعضای تیم (بغیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.(دربرگه مسابقه ثبت می گردد)


5- تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها ، کفش های مخصوص است (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزادبادیگران متفاوت است)


6- شماره پیراهن ها میتواند از عدد1 تا 18 شماره گذاری شود.


7- شماره ها بایستی دروسط جلو ووسط پشت پیراهن منظور شوند.


8- شماره روی سینه باید حداقل 15 سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل 20 سانتیمتر بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست شورت به بلندای 4 تا 6  سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).


9- کاپیتان تیم با یک نوار 2×8 سانتیمتری درزیرشماره جلوی پیراهن مشخص می شود.


10- بازیکنان مجازنیستند هیچگونه وسایلی که سبب مجروح شدن دیگران شود یا امتیاز وتفع ساختگی برای بازیکن بوجود آوردهمراه داشته باشد(بامسئولیت خودشان میتوانند ازعینک ویالنز استفاده نمایند)


11- کاپیتان ومربی تیم ، هردومسئول رفتاروانضباط اعضاء تیم خود هستند.


12- کاپیتان ومربی باید قبل از شروع بازی برگه ثبت مسابقه راامضاء نمایند.


13- کاپیتان ومربی میتوانند تقاضای تایم اوت استراحت ویاتویض بازیکن نمایند.

منبع: آموزش والیبال